• پیام صلح و دوستی تولیت شمس تبریزی در خوی که توسط رکاب زنان و سفیران صلح و دوستی از خوی به قونیه و برخی شهر های در مسیر ارسال شد

    پیام صلح و دوستی تولیت شمس تبریزی در خوی که توسط رکاب زنان و سفیران صلح و دوستی از خوی به قونیه و برخی شهر های در مسیر ارسال شد