• نشست خبری مدیرعامل محترم تولیت شمس تبریزی با اصحاب رسانه 96/6/6

  نشست خبری مدیرعامل محترم تولیت شمس تبریزی با اصحاب رسانه 96/6/6

 • نشست خبری مدیرعامل محترم تولیت شمس تبریزی با اصحاب رسانه 96/6/6

  نشست خبری مدیرعامل محترم تولیت شمس تبریزی با اصحاب رسانه 96/6/6

 • نشست خبری مدیرعامل محترم تولیت شمس تبریزی با اصحاب رسانه 96/6/6

  نشست خبری مدیرعامل محترم تولیت شمس تبریزی با اصحاب رسانه 96/6/6

 • نشست خبری مدیرعامل محترم تولیت شمس تبریزی با اصحاب رسانه 96/6/6

  نشست خبری مدیرعامل محترم تولیت شمس تبریزی با اصحاب رسانه 96/6/6

 • نشست خبری مدیرعامل محترم تولیت شمس تبریزی با اصحاب رسانه 96/6/6

  نشست خبری مدیرعامل محترم تولیت شمس تبریزی با اصحاب رسانه 96/6/6