• جلسه هیئت مدیره موسسه تولیت شمس تبریزی در محل استانداری آذربایجان غربی

    جلسه هیئت مدیره موسسه تولیت شمس تبریزی در محل استانداری آذربایجان غربی

  • جلسه هیئت مدیره موسسه تولیت شمس تبریزی در محل استانداری آذربایجان غربی

    جلسه هیئت مدیره موسسه تولیت شمس تبریزی در محل استانداری آذربایجان غربی

  • جلسه هیئت مدیره موسسه تولیت شمس تبریزی در محل استانداری آذربایجان غربی

    جلسه هیئت مدیره موسسه تولیت شمس تبریزی در محل استانداری آذربایجان غربی