• جلسه مشترک تولیت شمس تبریزی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور و موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمس تبریزی در محل این موسسه!

    جلسه مشترک تولیت شمس تبریزی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور و موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمس تبریزی در محل این موسسه!

  • جلسه مشترک تولیت شمس تبریزی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور و موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمس تبریزی در محل این موسسه!

    جلسه مشترک تولیت شمس تبریزی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور و موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمس تبریزی در محل این موسسه!

  • جلسه مشترک تولیت شمس تبریزی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور و موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمس تبریزی در محل این موسسه!

    جلسه مشترک تولیت شمس تبریزی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور و موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمس تبریزی در محل این موسسه!