سیمای چندگانۀ مولوی در مقالات شمس
                                                                                   کبری صدیقی                              
                                                                                                       دکتر رضا روحانی                                           
 
 
 
چکیده
 
     شمس تبریزی علی‌رغم علاقة وافری که به مولوی دارد و تنها به خاطر او به قونیّه آمده است و او را بندة نازنین خداوند می‌داند، به ستایش بی‌چون و چرای او نیز نمی‌پردازد؛ یعنی در اقوال خود گاه از مولانا خرده‌گیری می‌کند و از این راه به تربیت و تعلیم سلوکی اخلاقی او مبادرت می‌کند.
    در مقالة حاضر کوشش شده تا با روش و رویکردی تحلیلی و تطبیقی، نگرش و دیدگاه شمس نسبت به مولانا استخراج و معرفی گردد تا سیمای او از نظرگاه شمس تبریزی، بیش از پیش روشن و تبیین گردد.
     برای روشمندی بیشتر، مباحث تحت چهار عنوان دسته‌بندی و بررسی شده تا انواع نگرش و دیدگاه شمس دربارۀ مولانا تبیین و تشریح شود. بخش اول: همجنسی و برابری شمس و مولوی و عشق شمس به او؛ بخش دوم: تکریم مولانا؛ بخش سوم: برتری شمس بر مولوی و بخش چهارم: خرده‌گیری شمس از مولوی و انتقاد از او. 
کلید واژه: مولوی، مولوی در مقالات شمس، شمس، نقد شمس بر مولوی.
 
متن کامل مقاله را می توانید دانلود کنید