نویسنده: ایرج شهبازی

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، موسسه لغتنامه دهخدا