دکتر کرمعلی قدمیاری، مقاله ای با عنوان «تاثیر شمس بر ذهن و زبان مولوی» را به زبان انگلیسی منتشر کرد.

دکتر کرمعلی قدمیاری، اهل شهرستان ارومیه و استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه ارومیه است که مدرک دکترای خود را از دانشگاه علامه طباطبائی تهران اخذ کرده است.

مقاله «تاثیر شمس بر ذهن و زبان مولوی»  در برخی از روزنامه های خارجی به چاپ رسیده است.